PPWOW

PPWOW – POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE MASŁOWICE

  Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z pożyczki Banku Światowego. Środki te przeznaczone są na realizację programów integracji społecznej w gminach. Do udziału w programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw. Z naszego województwa zakwalifikowano 37 gmin. Nasza gmina otrzymała kwotę 58 200,00 EURO, którą będzie można przeznaczyć na realizację usług społecznych na rzecz osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Cel programu:

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynić się mają do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gmin. Mają temu służyć:

1. Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.

2. Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług, nowych form współpracy i zorganizowanej aktywności, zwiększenie oferty i standardu usług dla mieszkańców gmin, budowanie sieci usługodawców, wzrost liczby inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalną, zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych i bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.

Koordynator Programu w Gminie Masłowice

Zofia Jadowska

Sekretarz Gminy Masłowice

Masłowice 4

97-515 Masłowice

telefon ( 0 44 ) 787-46-23

e-mail: sekretar1@poczta.onet.pl

Konsultant Regionalny Województwo Łódzkie

Krystyna Fuerst

telefon komórkowy 664 779 796

e-mail: krystyna.fuerst@ppwow.gov.pl

Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

telefon: ( 0 22 ) 661-10-00  

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

telefon: ( 0 42 ) 633-72-78

e-mail: info@rcpslodz.pl

 

Rok 2010

W roku 2010 na terenie Gminy Masłowice realizowane są usługi społeczne dla ludności w ramach programu integracji społecznej finansowane ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, m.in.:

1. W SP ZOZ świadczone są usługi medyczne - przyjęcia pacjentów przez lekarzy specjalistów pediatra i neurolog, w okresie od marca 2010 do września 2010.
Usługa ta wpłynie na poprawę zdrowia i kondycję mieszkańców naszej Gminy.

2. Usługi realizowane przez Gmninną Bibliotekę Publiczną w Strzelcach Małych - zajęcia wokalno-muzyczne i taneczne z instruktorem,

aerobik - ćwiczenia fizyczne w rytm muzyki jako przeciwdziałanie otyłości i form pracy nad poprawą własnej sylwetki.

Planowany jest wyjazd zespołu ludowego "Kraszawianki" na przegląd zespołów ludowych o zasięgu wojewódzkim.
Program jest realizowany od 15 marca 2010 do 15 lipca 2010.

Poza w/w programami zespoł ludowy "Kraszawianki" realizuje jeszcze inne działania takie jak:
brał udział w kolendowaniu w parafii Chełmo

wystąpił na  Dekanalnym Przeglądzie Kolęd w Rzejowicach

zorganizował "Ostatki" w miejscowości Kraszewice

oraz Dzień Kobiet w Kraszewicach z udziałem władz gminy i radnych

przygotował palmy wielkanocne i wziął udział w procesji w kościele parafialnym w Chełmie w Niedzielę Palmową

Wizyta studyjna w Komańczy.

Informacja z wizyty studyjnej w Gminie Komańcza woj. podkarpackie

W dniach 11 – 13 czerwca 2010 r. odbyła się wizyta studyjna dla usługodawców, członków Gminnego Zespołu Ludowego, członków Komisji Konkursowej, osób zaangażowanych w aktualizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Masłowice ze środków PPWOW.

Działaniem tym objęta została grupa 29 osobowa.

Spotkanie z władzami Gminy Komańcza realizatorami programu poświęcone było wymianie doświadczeń dotyczących realizacji Programu Integracji Społecznej w poszczególnych gminach.

Realizatorzy projektu z Gminy Masłowice uaktywnili pomysły i zdobyli doświadczenia podczas warsztatów koralikowych i innych, które zainspirują do realizacji tych pomysłów na własnym gruncie.

Przekazanie obrazów przedstawiające Strzelce Małe z lotu ptaka i kościół w Strzelcach Małych pędzla lokalnej artystki.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z obyczajami i kulturą Łemkowską.

Odbyli wycieczkę w Bieszczady.

Przejazd Ciuchcią Bieszczadzką.

Rejs statkiem po Zalewie Solińskim.

Wyjazd pozwolił poznać faunę i florę oraz obyczaje regionalne i kulturę Bieszczad.

.

.

.

.

.

.

.

Były także chwile relaksu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wizyta zaowocuje przeniesieniem pomysłów na własny grunt.